KVKK

Sayın Web Site Ziyaretçisi,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kanun’un amacı, Kişisel Verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve Kişisel Verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun’la verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir Kişisel Verileri Koruma Kurumu da kurulmuştur.

Sunday Mühendislik (“Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla sizleri aşağıdaki konularda bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, “gerçek kişilere” ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Adınız, T.C. Kimlik Numaranız, nüfus bilgileriniz, telefon numaranız, ev adresiniz, Şirket e-postası üzerinden yaptığınız yazışmalarınız, taşıt plakanız, sosyal güvenlik numaranız, pasaport bilgileriniz, özgeçmişiniz, fotoğrafınız, kan grubunuz, sağlık bilgileriniz gibi veriler Kanun kapsamında kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.
Tüzel kişilere (şirketlere/kurumlara) ilişkin veriler ise bu Kanun’un kapsamında değildir.

Veri Sorumlusu Kimdir?
Şirketimizle paylaştığınız Kişisel Verilerinizin işlenmesi halinde işleme amaç ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan veri sorumlusu Şirket’tir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Ne Demektir?
Kişisel Verilerinizin işlenmesi, söz konusu verilerin sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanması, kaydedilmesi, depolanması, sınıflandırılması gibi işlemlere tabi tutulması anlamına gelmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşleyebiliriz?
Kişisel Verilerinizi İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve diğer mevzuat ile ilgili sorumluluklarımızı yerine getirilebilmek; Şirket ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizi koruyabilmek; personelimizin ve ziyaretçilerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlayabilmek; personelimiz, taşeronlarımız, tedarikçilerimiz, diğer hizmet sağlayıcılarımız ve hizmet verdiğimiz kuruluşlarla olan iş ilişkilerimizi sağlıklı şekilde yürütebilmek; bu kapsamda gerekli olan kimlik, adres, görüntü gibi bilgilere ulaşabilmek; tüm kayıt ve belgelerimizi kağıt üstünde veya elektronik ortamda düzenleyebilmek; mevzuat veya adli ve/veya idari makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerimize uygun hareket edilebilmek için işleyebiliriz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Kimlere Aktarabiliriz?
Yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Şirketimizle paylaştığınız Kişisel Verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler; Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarlarımız; doğrudan/ dolaylı, yurtiçi/ yurtdışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz yurt içindeki veya yurt dışındaki kuruluşlar veya şirketler ve diğer üçüncü kişilerdir.

Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?
Kişisel Verileriniz; internet sitemiz, Merkez ve/veya bağlı Şubeler, Ofisler aracılığıyla toplanan formlar, görüşmeler, anketler, sözleşmeler, başvurular, teklifler, toplantılarda veya ziyaretlerde alınan sözlü, yazılı ya da görsel bilgi ve belgeler vb. aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız Nelerdir?
Şirketimize başvurarak, (i) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel Verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteme, (vi) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) Yukarıdaki (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ix) Kişisel Verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu haklarınızı kullanmak isterseniz Kişisel Veri Bilgilendirme Kitaplığı’nda yer alan başvuru formunu doldurarak şahsen ya da noter aracılığıyla Şirket’e başvurabilirsiniz.

Söz konusu başvuruda, kimlik ve adres bilgilerinizin bulunması (Şirket çalışanı değilseniz başvuruya kimliğinizi kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi); kullanmayı talep ettiğiniz hakkınızın yukarıdakilerden hangisi/ hangileri olduğunun belirtilmesi; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması ve talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması gerekmektedir.
Sunday Mühendislik Kişisel Veri Bilgilendirme Kitapçığına ve Kanun Metnine tıklayıp ulaşarak diğer hususlarda da bilgi sahibi olmanızı rica ederiz